Etický kodex fundraisingu

Etický kodex fundraisingu

Ctíme pravidla etického fundraisingu

Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci
Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

1.      Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.

2.      O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.

3.      Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.

4.      Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.

5.      Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.

6.      Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7.      Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

 

Etický kodex fundraisera

1.  Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.

2.  Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá
a nevyvíjí nátlak.

3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří nejsou v rozporu s etickými kodexy organizace.

4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace
a s etickými pravidly organizace.

5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.

6.  Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.

7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.

8.  Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.